8.3: Predikatiiva hápmi I predikativ bøyes adjektivet i tall etter subjektet. Hvis subjektet er i flertall, er også adjektivet i flertall. Attributtform Predikativ form Mus lea unna vieljaš. Viellja lea unni. Boares áhkku rasttilda luotta. Áhkku lea boaris. Oslo lea… Loga eambbo8.3: Predikatiiva hápmi

8.1: Adjektiivvat Adjektiv er ord som beskriver substantiv, f.eks ‘stor’ og ‘liten’. Likestavelsesadjektiv har to eller fire stavelser i flertall: unni – unnit, čeahppi – čeahpit, guhkki – guhkit, lihkolaš – lihkolaččat. Entall har sterkt stadium, og flertall har svakt…. Loga eambbo8.1: Adjektiivvat

7.5: Substantiivvaid máddagat Substantiv har også tre stammeklasser. For å bestemme stammeklasse, så må man først telle hvor mange stavelser det er i ordets siste takt, i akkusativ/genitiv entall. Stavelser blir adskilt med bindestrek: Tre stavelser > ulikestavelsessubstantiv: njoam-mi-la, mál-lá-sa… Loga eambbo7.5: Substantiivvaid máddagat

7.2: Kontrákta substantiivvat Kontrakte substantiv har to stavelser i akkusativ entall. De får akkurat samme endelser som likestavelsessubstantiv. I stadievekslingen følger de samme mønster som ulikestavelsessubstantiv, med svakt stadium i nominativ entall og essiv, og sterkt i resten. Eksempler: suolu… Loga eambbo7.2: Kontrákta substantiivvat

7.3: Essiiva Essiv får man ved å legge –n til nominativ entallsformen: viessu-n, mánná-n, boazu-n. Hvis nominativ entall slutter på en konsonant, så legger man til –in: vievssis-in, njoammil-in. I essiv får noen ord vekslinger i slutten av stammen: eamit >… Loga eambbo7.3: Essiiva

6.2: Kontrákta vearbbat Presens Kontrakte verb ender på -át, -et og -ot i infinitiv. Det er ikke stadieveksling i kontrakte verb, og heller ikke diftongforenkling. Legg merke til at det dukker opp en –j– i bøyningen av kontrakte verb i… Loga eambbo6.2: Kontrákta vearbbat

6.3: Vearbbaid máddagat Nordsamisk har tre stammeklasser for verb. De forskjellige klassene har forskjellige personendelser. Likestavelses- og kontrakte verb har to eller fire stavelser i infinitiv: boahtit, oažžut, mannat, fertet, oidnot, moddját.  Kontrakte verb ender på -ot, -et og -át,… Loga eambbo6.3: Vearbbaid máddagat

6.5: Vearbbat stivrejit kásusiid Lokativverb bestemmer at tilhørende substantiv skal være i lokativ kasus. Illativ verb bestemmer at tilhørende substantiv skal være i illativ kasus. ballat: Moai balle stálus. beroštit: Son ii beroš áigemearis. liikot: Mun liikon dutnje. heivet: Gákti… Loga eambbo6.5: Vearbbat stivrejit kásusiid

5.2: Váldo- ja oalgecealkagat Noen verb kan også etterfølges av en ahte-setning eller en go-setning. Mun dieđán ahte eadni lea ruovttus. (Jeg vet at mor er hjemme). Mun vuolggán go eadni boahtá. (Jeg drar når mor kommer). Elle muitala ahte… Loga eambbo5.2: Váldo- ja oalgecealkagat

4.2: Komitatiiva Komitativ brukes om instrument eller verktøy: Mun čálán pennain. (Jeg skriver med penn). om den man gjør noe sammen med: Mánná stoahká etniin. (Barnet leker med mora). Komitativ kan oversettes med ‘med’. Både entalls- og flertallsformen er i… Loga eambbo4.2: Komitatiiva