3.3: Subjeakta, objeakta ja habitiivaadverbiála

Når man har funnet det finitte verbet, så er det lett å finne subjektet. Subjektet er det setningsleddet som verbet er bøyd etter. Vanligvis er subjektet et substantiv, pronomen eller nominalfrase i nominativ form. En nominalfrase er en gruppe ord som hører sammen, og der et nomen er hovedordet. Subjektet kan også være en infinitiv eller en setning. I habitive setninger er det man har subjektet.

Máreha gussa gávdnui vuovddis.
Čállit lea somá.
Ovllá boarráseamos nieida lea fárreme Romsii.
Lea vahát go ribaheimmet ealu nuori rastá.
Eatnis lea ollu bargu.

Objektet er som oftest et substantiv eller en nominalfrase i akkusativ form. Objektet kan også være en setning eller en infinitiv. Mange verb kan ta et annet verb som objekt. Dette verbet kommer da i infinitiv form. Vi skiller mellom modale hjelpeverb som i kombinasjon med et hovedverb i infinitiv form danner verbalet, og et hovedverb som tar et infinitivobjekt.

Buohkat leat bargan leavssuid.
Máhtte muitalii [ahte Elle lea cuvken [biilla]].
Moai ohppe čállit.
Ovllá lea girjji lohkame.

Habitivadverbialet er et setningsledd i lokativ eller illativ. Habitiv brukes i kombinasjon med ‘leat’-verbet og ‘šaddat’-verbet for å uttrykke at man har eller får noe.

Eatnis lea ollu bargu.
Munnje šattai oaivi bávččas.
Oahpaheaddjis leat golbma máná.
Mu boarráseamos risteatnis lea viessu Guovdageainnus.

Jorgal dán siiddu ovdamearkkaid iežat gillii.

Subjeakta ja objeakta hárjehus

Loga eambbo!

Syntávssalaš funkšuvnnat

Cealkkalahtut

Habitiiva cealkagat

Boahtte ceahkkái: Ceahkki 3.4