Studeantamátki

Vuolgga SápmáiRomssa universitehta sámegiela studeanttat leat hirbmat ilus. Ihttin sii vulget giellamátkái Sis-Finnmárkui. Dása sii leat guhká juo viššalit ráhkkanan. Sii áigot fitnat sihke Kárášjogas ja Guovdageainnus, vai besset sámástit ja oahpásmuvvat sámi servodaga deháleamos ásahusaide. Mátki bistá gaskavahkus lávvordahkii. Dás sáhtát lohkat maid sii leat vásihan, bargan ja oaidnán.

Jođus

Romssas Guovdageidnui ádjánii birrasii 6 diimmu láigobussiin. Maŋŋit gaskavahku eahkeda sii viimmat ollejedje hotellii. Dalle ledje buohkat duođai váiban ja dolkan guhkes bussemátkkis. Hoteallas guossohedje njálgga biđđosa eahkesbiebmun. Studeanttat boradedje jaska. Báras gullui sámi musihkka ja olbmot gullojedje hálešteame, muhto ii ovttasge orron šat miella fitnat doppe.

Kárášjogas

Plána lei vuos oahpásmuvvat Kárášjohkii. Iđđes árrat lei vuolgga dohko. Guovdageainnus Kárášjohkii leat 13 miilla. Muhtumat gohčodit Kárášjoga sámiid oaivegávpogin, go dohko lea ásahuvvon earrát eará Sámediggi, NRK Sápmi ja Sámiid Vuorká-Dávvirat.

NRK Sámis

Iđđesbeaivve studeanttat gallededje NRK Sámi mediavistti. Orui imaš ahte doppe eai báljo lean olbmot.  – Iđđes barget eanaš journalisttat olgun, čilgii ođasdoaimmaheaddji Rávdná Buljo Gaup. – Sii leat oaguheame ođđasiid. Áigumuš lea joksat buot sámi guovlluid, ja čalmmustahttit áššiid, mat leat dehálaččat sápmelaččaide olles Sámis.

Gasku beaivvi láve fas ođasdoaimmahusas hušša. Dalle lea hoahppu buvttadit sáddagiid, mat galget áibmui TV, rádio ja interneahta bokte. Diibmu 15.00 lea áigemearri gárvvistit áššiid vai čáhket ođđasiidda.

NRK Sápmi, SvT Sápmi ja YLE Sápmi ráhkadit ja sáddejit beaivválaš sámegiel TV-ođassáddagiid mat sáddejuvvojit Norggas, Suomas ja Ruoŧas. Sáddagat bistet 15 minuhta. Maiddái Ruoŧa, Suoma ja Norgga sámerádioin leat oktasaš beaivválaš ođassáddagat ja eará áigeguovdilis prográmmat.

Leat stuorra plánat boahtteáigái. Jagi 2017 rádjái galgá NRK Sápmi fállat diibmosaš sáddaga juohke árgga. Dat galgá sisttisdoallat ođđasiid, guoimmuhanprográmmaid, kulturprográmmaid ja dokumentáraid. NRK Sámi neahttasiiddut galget šaddat deháleamos neahttabáikin, gos sápmelaččat ja earát gávdnet dieđuid áššiin mat gusket sámi álbmogii. Neahttasiiddut leat njealji gillii: dárogillii, davvi-, julev- ja lullisámegillii.

Giella lea NRK Sámi vuođđoášši, ja sii áigot nannet sámegielaid máhtu álbmogis. Ulbmil lea nagodit addit olles álbmogii mediafálaldaga sámegillii. Seammás sii áigot fátmmastit daid geat eai máhte giela. – Bisohallat niibeávjju alde ii leat álki, dadjá Rávdná Buljo Gaup. Odne leat 88 % rádiosáddagiin sámegillii.

NRK Sápmi lea sierra divišuvdna NRK:s. Dat mearkkaša ahte sii leat mielde mearrideame NRK sisdoalu ja strategiijaid riikadásis. NRK Sápmái lea biddjon ovttasvástádus gozihit álgoálbmot áššiid maiddái olggobeal Sámi.

Sámi mánát ja nuorat leat dehálaš ulbmiljoavku. Stuorrastudios ráhkaduvvo dál Ribat Rábat, mii lea prográmmaráidu mánáid várás. Geahččit besset čuovvut Ruskagonagasa ja Garjjá fearániid ruskaparadiijásis.
Lea go son dat suohtas mánáide geahččat? Buvttadeddjiid mielas lea hui hearvái ráhkadit prográmma. – Olmmoš han beassá stoahkat iežas barggus, ja geahččaladdat ođđa jurdagiiguin ja máterialaiguin, lohket sii.

Dainna giite studeanttat iežaset oahpisteaddji Rávdná Buljo Gaup go čájehii ja muitalii nu ollu miellagiddevaš áššiid. Boahtte bisánanbáiki lea sámiid parlameanta – Sámedikki vistti.

 Boahtte siidui