1.2: Vearbbat – preseansa

Likestavelsesverb, presens

Verb bøyes i person, tall og tid. Samisk har ni personlige pronomener, og i presens (nåtid) har alle sin unike bøyning. Det vil si at det fins ni verbformer i presens.
Likestavelsesverb har 2 eller 4 stavelser i stammen. Infinitiv ender på –at, -it eller –ut. Eksempler:

 • viehkat ‘å løpe’
 • oađđit ‘å sove’
 • čierrut ‘å gråte’

I bøyning av ord er det fire endringer som kan skje:

 • endelser legges til: viehka+ba
 • konsonantene inne i ordet veksler (stadieveksling): viehkat > viegan
 • diftonger forenkles: viehkat > moai vihke
 • vokalen i andre stavelse veksler: oađđit > oađán

I likestavelsesverb står infinitiv i sterkt stadium. I presens har  ‘du’- og ‘jeg’-formene svakt stadium. Nedenfor vises eksempler på verbbøyning i presens. Legg merke til at 3. person entall (son) og 1.person totall (moai) ikke har endelse. I eksemplene under blir stadievekslingen markert slik: hk>g. Det betyr at ‘hk’ i sterkt stadium veksler med ‘g’ i svakt stadium.

Dahkat Vekslinger
mun daga+n stadieveksling: hk>g, endelse: -n
doai dahka+beahtti endelse: -beahtti
Boahtit
moai bohte diftongforenkling: oa>o, vokalveksling: i>e
don boađá+t stadieveksling: ht>đ, vokalveksling: i>á, endelse: -t
Čierrut
soai čierru+ba endelse:  -ba
mii čierru+t endelse:  -t
Oađđit
son oađđá vokalveksling: i>á,
dii oađđi+behtet endelse: -behtet
sii ođđe+t diftongforenkling: oa>o, vokalveksling i>e, endelse -t

word

 1. Vearbahárjehus, dušše ovttaidlogus
 2. Vearbahárjehus, ovttaidlogus ja máŋggaidlogus
 3. Vearbahárjehus, guvttiidlogus 1
 4. Vearbahárjehus, guvttiidlogus 2

Vanlige likestavelsesverb:
oažžut, borrat, lávlut, diehtit, lohkat, goarrut, oastit, mannat

Jorgal vearbbaid iežat gillii. Ráhkat álkes cealkagiid.

Teavsttat

I denne sangen ser du forskjellige verb bøyd i forskjellige personer.

Ánin Dánin s. 112 (Teksten som er skrevet med store bokstaver)

Guldal ja jievžža vearbbaid sojaheami (lytt og gjenta verbenes bøyninger)

Hárjehala Morfain: vearbbaid sojahit.

Hvis du trenger hjelp underveis, kan du bare gå inn på grammatikkforklaringer øverst i høyre hjørne og velge et tema.

Loga eambbo:

Stadieveksling i verb

Diftongforenkling i verb

Verbbøyning i presens

Boahtte ceahkki: Ceahkki 1.3