3.2: Funkšuvnnat – Verbála

Alle nordsamiske setninger må inneholde et finitt verb. Setningen kan ellers inneholde opptil flere infinitte verb. Det finitte verbet og de infinitte verbene kalles for verbal. Når man analyserer setninger, kan det være lurt å finne det finitte verbet først, for da har man funnet verbalet.

Máret ozai čoavdagiid.
Máret ii gávdnan čoavdagiid.
Risten lei leamaš oaggume.
Heandarat soaitá sáhttit veahkehit munno ihttin.

Infinitte verbformer som kan være en del av verbalet er nektelsesform presens, nektelsesform preteritum, perfektum partisipp, aktio essiv og infinitiv.

Máret ii muital maidege.
Eadni ii diehtán ahte mii leimmet boahtán.
Sofe lea bassame biktasiid.
Sárá áiggošii álggahit bivttasgávppi.

Makkár hámis leat dán siiddu vearbbat?

Verbála-hárjehus

Loga eambbo!

Syntávssalaš funkšuvnnat

Veahkkevearba ja váldovearba

Cealkkalahtut

Boahtte ceahkkái: Ceahkki 3.3