Láidehus SAM-1036

Dette kurset i nordsamisk gir 20 studiepoeng. I løpet av kurset skal dere lære å:

  • bøye verb i kondisjonalis og imperativ
  • kunne bruke infinitte og finitte former for å uttrykke aspekt og modalitet
  • bøye påpekende, relative og resiproke pronomen i kasus
  • bøye ‘ieš’ etter person og kasus
  • komparere adjektiv
  • avlede verb, spesielt passive og kausative
  • avlede substantiv
  • produsere og forstå lengre nordsamiske setninger, både enkle og med underordnede setninger (f.eks relativsetninger).
  • kunne reglene for kongruens mellom setningsledd og innad i nominalfraser
  • kunne gjøre rede for språkoppbyggingsreglene, herunder ordfølge, kongruens, valens og reksjoner

Læringsstien er under konstruksjon, og trinnene vil komme til etter hvert.

Legg merke til at læringsstien ikke utgjør fullverdig pensum for kurset. Dere må også lese i pensumlitteraturen.  vil det si en av disse grammatikkbøkene:

Gaup Eira & Palismaa (2014): Hás čálát! Sámegiela veahkkegirjjáš. Iđut
Nickel, Klaus Peter og Pekka Sammallahti (2011): Nordsamisk grammatikk. Davvi Girji A.S

I tillegg vil læringsstien vise til øvelser i Oahpa! og øvelser i heftet ‘Hárjehusgihpa SAM-1036 ‘.

Det forventes også at studentene leser i de skjønnlitterære tekstene på egen hånd, for å opparbeide seg ‘språklig erfaring’.

Boahtte ceahkkái: Ceahkki 1.1