6. Dálkeságat

Muitalit dálkki birra:

Makkár dálki lea odne?
Odne lea čáppa dálki.
Odne arvá / muohttá / bieggá.
Odne lea buolaš / bivval.
Odne lea beaivvádat. Beaivváš báitá.
Odne lea balvadálki.
Odne lea liehmu.

Eambbo dálkesániid gávnnat dás.

Dálkeságat – jietnafiila

Čakča lea fiinna áigi. Lasttat fiskkodit ja ruškkodit ja maŋemus dat gahččet eatnamii. Čakčat arvá ja olgun njuoská. De čoskkiida, ja olmmoš ferte gárvodit. Čakčat maid sevnnjoda. Árračavčča sáhttá leat mierká iđđes.

Skábma lea sevdnjesáigi. Beaivvaš ii oidno, muhto mii oaidnit mánu, násttiid ja guovssahasaid. Dávjá lea unnán muohta, muhto jogat ja jávrrit leat jikŋon. Skábman olmmoš lea váiban. Dalle lea buorre dolastit ruovttus.

Dálvet borgá dahje muohttá. Dalle maid bieggá ja buolašta. Buolaš cikcu muođuid. Giđđadálvvi láve leat fiertu ja beaivvádat. De lea fiinnis leat olgun.

Giđđadálvi lea erenoamáš fiinna áigi Sámis. Dalle láve leat fiertu ja beaivvádat. De lea buorre leat olgun. Olbmot lávejit čuoigat, luistet ja čierastit, dahje vuodjit skohteriin.

Giđđat čuvggoda ja bivalda. Muohtá suddá, ja bárbmolottit máhccet Sápmái. Jieŋat vulget, ja jávrrit ja jogat dulvet. Dalle lea maid njuoskkas, ja sáttoluottain leat stánžžit. Rokkiide šaddet láddot.

Geasset lea liehmu ja máilbmi runoda. Muorain leat lasttat, gittiin leat lieđit. Divrrit máhccet Sápmái, maiddái čuoikkat. Geasset leat muhtumin báhkat. Dalle sáhttá šaddat bajándálki. Baján čeargu, ja de álddagastá, ja de arvá lossadit. Dalle lea buorre leat viesu siste, dassážii go fas firte.

Makkár dálki lea doppe gos don leat, juste dál? Makkár dálki lei ikte? Makkár dálkkit leat vuordimis?

Hárjehala luonddusániid dás:

Guldal nuppi jietnafiilla jagi áiggiid ja dálkki birra:

Jagi ja dálkki birra – jietnafiila

Boahtte siidui –>