VÅR 2013

SAM-1030 Nordsamisk som fremmedspråk: Grammatikk I – 10 stp

 
Ansvarlig fakultet

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
 
Emnetype

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne og er obligatorisk i bachelorgraden i språk og litteratur med studieretning samisk som fremmedspråk.
 
Opptakskrav

Opptakskrav

Det anbefales at studentene tar SAM-1031 parallelt med SAM-1030, eller at studenten har gjennomført SAM-1031 eller tilsvarende tidligere.
 
Innhold

Innhold

Grammatikk:

– Lydlære: nordsamiske bokstaver, uttale, stadieveksling, diftongforenkling og vokalveksling i 2. stavelse

– Verbbøyning, finitte verb: nåtid og fortid, imperativ 2.p.sg

– Verb, infinitte verbformer: infinitiv, nektelsesform presens, nektelsesform preteritum, perfektum partisipp og aktio essiv

– Kombinasjon av finitte og infinitte former: nektelse, perfektum, pågående handling, modale hjelpeverb

– Nomenbøyning: bøyning av substantiv i tall og kasus, kasusbøying av personlige pronomen og spørrepronomen

– Adjektiv: attributt og predikativ, entall og flertall

– Setninger: ordfølge, hovedsetninger, enkle leddsetninger, spørresetninger med spørreord og spørrepartikkel, tallordsfraser i nominativ

– Kongruens: mellom subjekt og verb, og mellom subjekt og adjektiv i predikativform,

– Verb og kasus: transitive verb, reksjoner: illativ og lokativ

– Andre ordklasser: adverb, post- og preposisjoner, konjunksjoner og subjunksjoner

 

 

Praktisk språkbruk:

– Oppøving av muntlige ferdigheter med hovedvekt på kommunikasjon og samtaleflyt, basert på et dagligdags ordforråd

– Oppøving av skriftlige ferdigheter: nordsamisk ortografi, med vekt på stammekonsonantene

 

 

Digitale språkverktøy:

– Læringssti på nettet, og nettgrammatikk

– Oahpa!-programmene,

– Nettordbok, nedlastbar ordbok, paradigmegenerator

 

 

Emnet overlapper 10 stp. med det gamle emnet SAM-0020 Samisk nybegynnerkurs II.

 
Hva lærer du

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

 

 

Kunnskaper og forståelse:

– kjenne til nordsamisk ortografi og uttale

– kunne gjøre rede for reglene for stadieveksling og diftongforenkling

– forstå enkle nordsamiske setninger

– kunne bøye verb og substantiv

– kunne gjøre rede for enkle språkoppbygningsregler, som ordfølge, og kongruens mellom subjektet og andre setningsledd

– ha kjennskap til forskjellige typer spørsmål

– forstå bruken av forskjellige kasus

– kunne bruke adjektiv i beskrivelser

– kjenne til språkteknologiske verktøy for nordsamisk

 

 

 

 

Ferdigheter:

– kunne nordsamisk uttale

– kunne lese enkle, autentiske tekster på nordsamisk, som lærebøker i samisk for barnetrinnet, barnebøker, ukeplan/månedsplan fra arbeidsgiver/skole/barnehage.

– kunne svare treffende på spørsmål, dvs. vite forskjellen på go-spørsmål og spørsmål med spørreord

– kunne produsere enkle nordsamiske setninger muntlig, med hovedvekt på kommunikasjon

– kunne bruke et dagligdags ordforråd i muntlig framstilling

– kunne skrive enkle nordsamiske setninger om dagligdagse temaer, med vekt på riktig kasusbøying og verbbøyning, f.eks oppdatere status/profil på Facebook, skrive uformelle SMS-meldinger, mail og brev, kommentere andres blogger

– kunne oversette enkle setninger mellom norsk og samisk

– kunne bruke digitale språkverktøy som støtte i sin språklæring

 
Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk

Nordsamisk og norsk.
 
Undervisning

Undervisning

Undervisningen tilbys i form av forelesninger, læringssti på nettet, øvelser, seminar og gruppearbeid.

Emnet forutsetter en betydelig mengde egenarbeid, så studenten må i tillegg aktivt øve med arbeidsoppgaver.

 

 
Eksamen

Eksamen

Arbeidskrav: Fire skriftlige øvelser. Arbeidskrav evalueres med godkjent/ikke godkjent og skal være godkjent 2 uker før eksamen.

Eksamen: 4-timers skriftlig eksamen.
Emnet evalueres med bokstavkarakterer (A-F). Ved karakteren F/ikke bestått til ordinær eksamen, har studenten anledning til å kontinuere. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamener i høstsemesteret og 15. august for eksamener i vårsemesteret.

 

 
Dato for eksamen

Dato for eksamen

En skriftlig prøve 31.05.2013

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

 
Timeplan

Timeplan

 
Emnet overlapper disse emnene

Emnet overlapper disse emnene

SAM-0020 Samisk nybegynnerkurs II 10 stp
 
Pensum

Pensum

Kontakt fakultetet.