Dássemolsun 1

Konsonantene mellom trykksterk og trykksvak stavelse kan veksle mellom to stadier; svakt og sterkt stadium. Sterkt stadium er vanligvis lengre enn svakt stadium.

På dette trinnet ser vi på tre typer vekslinger:

I. Dobbeltkonsonanter som veksler med enkeltkonsonanter: borrat – boran.

II. Konsonantgrupper med ‘h’ veksler med enkeltkonsonanter: dahkat – dagan.

III. Noen dobbeltkonsonanter veksler ikke med enkeltkonsonanter i svakt stadium. Istedetfor er det slik at dobbeltkonsonantene er stemte i sterkt stadium, og ustemte i svakt stadium: oabbá – oappá   

Enkeltkonsonantene står bestandig for svakt stadium.  Nedenfor kommer flere eksempler med disse vekslingene. Alle eksemplene er hentet fra verbbøyning. Vi får sterkt stadium i infinitiv og svakt stadium i 1. person entall  (dvs. jeg-formen).

ss > s bassat – basan ‘å vaske’
rr > r goarrut – goarun ‘å sy’
nn > n mannat – manan ‘å dra’
mm > m njammat – njaman ‘å suge’
đđ > đ oađđit – oađán ‘å sove’
ll > l ballat – balan ‘å frykte’
vv >v divvut – divun ‘å rette’
hk > g lohkat – logan ‘å lese/telle’
  juhkat – jugan ‘å drikke’

Guldal ovdamearkkaid – jietnafiila.

 

hp > b rahpat – raban ‘å åpne’
ht > đ boahtit – boađán ‘å komme’
hc > z gohcit – gozán ‘å våke’
hč > ž rahčat – ražan ‘å slite’
dd > tt addit – attán    ‘å gi’
  báddi – bátti     ‘et tau’
  boddu – bottu     ‘en stund’
gg > kk čoaggit – čoakkán ‘å plukke’
  faggi – fakki     ‘en knagg’
  vuogga – vuokka     ‘en fiskekrok’
zz > cc vázzit – váccán ‘å gå’
žž > čč gožžat – goččan ‘å pisse’
bb > pp ruobbut – ruoppun ‘å få utslett’
  gobba – goppa     ‘ei bille’
  spábba – spáppa     ‘en ball’

Guldal ovdamearkkaid – jietnafiila.

 

Mer om stadiveksling:

Loga grammatihkas:

Stadieveksling